KRISTENDOM ER DØD DEN ER REN LØGN ALL RELIGION ER LØGN


ALL RELIGION ER DØD INKLUDERT KRISTENDOMMEN

Av: Leif Hansen

 

Jeg Leif Hansen født den 7. mai 1960 møtte Gud og Jesus den 8. Juli 1983; men derved ikke sagt at det har noe med noen religion å gjøre men bare med base i det som står i Guds ord Bibelen og jeg vil her avlive den myte at de kristne er dens representanter de er bare skriftlærde og fariseere – og som Jesus selv sier: «Jeg er ikke kommet for å la meg tjene men for å tjene!» Hvorfor da kirker, bedehus og lokaler og en predikant (Führer). Jesus sa: «La ikke noen her i verden kalle dere for Far eller rabbi for dere har en far: Gud og en lærer: Jesus Kristus.» Og hvorfor kirker, tempeler, bedehus? Det står i Jesaia: «Jeg Gud  bor ikke noe hus lagd av menneskehender!» Og Jesus sier: «Gjør ikke som de skriftlærde og fariseerne at dere stiller dere på gatehjørnene eller i Synagogen for å vise dere frem for folk,  men gå i ditt lønnkammer og lukk din dør og søk din Far som  er i det skjulte og din Far som ser i det skjulte skal lønne deg!»

 

Og Jesus sier: «Ve dere Fariseere og skriftlærde dere drar land og rike omkring for om mulig å vinne en eneste tilhenger og da dere har maktet det gjør dere ham til en som fortjener helvetet dobbelt så mye som dere selv!»

Og for å ha det soleklart alle så kalte predikanter gjør seg til noen sk. «reserve Jesuser»: Jesus sa dere har «bare en veileder og en lærer og dere er alle søsken!» Aril Edvardsen var ganske like de skapte massehysteri liksom Adolf Hitler og mye av dette kom blant de sk. Kristne etter annen verdens krig. I kraft av massehysteri kan de merkeligste fenomener oppstå. Men Jesus sier: «På den dag skal de komme til meg og si har vi ikke helbredet syke i ditt navn og gjort mange mektige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg si rett ut til dem bort fra meg dere som gjorde urett for jeg har aldri kjent dere!» Hva med min opplevelse av mitt møte med Gud og Jesus den 8. juli 1983 jo Gud gjentok gjennom meg hva som står i profeten Joel: «At i de siste dager skal jeg Herren utøse av min Ånd over alt kjød»; hele det skrift stedet og avsluttes med: «For Herrens dag kommer den store og skremmende!» og videre til slutt fra Jesaia: «Fra nå av skaper jeg noe nytt – ser dere det ikke det vokser allerede frem! Dere her aldri sett det får nå så dere kan si med dere selv: Dette visste vi!» Og min erfaring rent på et empirisk grunnlag er er Gud og Jesus er levende realiteter og ikke noe teoretisk som religionene vil ha det til og gi seg ut i deres navn og Bibelen er sann men de gjør jo ikke det Herren sier! Tvert imot som Jesus sier: «Mange skal komme i mitt navn for om mulig vilselede selv de utvalgte!» Og som det står i Romerbrevet 10: «Så kommer det ikke an på den som anstrenger seg eller vil men bare på Gud som utvelger!» Og «Mange er kalt men få er utvalgt!» som det også står skrevet. Og «Før de hverken hadde gjort godt eller ondt utvalgte Gud seg Jakob i mors skjød og det står Jakob hadde jeg velvilje for men uvilje mot Esau!» Men man må huske på at Biblens ord er skrevet ved Den Hellige Ånds ledelse og Gud har skapt den derfor er det ikke som Aril Edvardsen eller Aage Samuelsen påstår at en kan ta ut enkelte bruddstykker og skape seg en lære utifra A4 format! Det er helt feil. Det blir en slags nazistisk: «Ordnung muss sein!» Guds ord er mye dypere. Alle hierakiiske oppbygde system og det gjelder kirken eller predikanter er helt på avveie. Jesus sa: «Dere har bare en lærer og veileder det er meg og dere er alle søsken!» Og Jesus er en levende realitet og bor ikke i noe dødt materiale og likens Gud. De er: «Blinde veiledere for blinde!» Som Jesus lover er det Han ved talsmannen som skal lede dere til hele sannheten og Den Hellige Ånd er ikke noe teoretisk kristens vrøvl men en faktisk realitet. Og er for alle ikke bare de kristne. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!» står det i profeten Joel. Noe hysteri foregikk her i verden i 4 år fra USA den avgudsdyrkelsen av Donald Trump den leder til nazistiske retninger å tenke og som det skjedde her i Norge bl.a. oppsto alliensen. Han var likesom Adolf Hitler en mann med hardt ansikt og var dominerende i sin karaktær. Det er ikke slikt vi trenger i noe demokrati vi trenger tjenere av folket som er den demokratiske grunn ide. Veldig farlig hvis slike ledere kommer til makten på grunn av sin karisima og slik også skjedd innom den sk.  Kristenhet en masse herskesyke elementer. De dyrker det skapte foran skaperen. Og hva gjelder Trump skapte han massehysteri etter hvert som han gjorde dominerende avgjørelser. Det massehysteri som  bl.a. ble pga den sk. Corona epedimi har vi mye å takke Donald Trumps autoritære håndhevele av denne og han påla vaccinering like etter han gikk av. Corona epedemien den så kalte hadde sin grunn i hovedgrunn i massehysteri og det massehysteri som oppsto var likens oppbygd som religionen kristendom med en pragmatisk leder som indokrinerte Donald  Trump. Uten hans markante måte og være på og propaganda derved aldri blitt slikt hysteri.

 

Gud sa til meg i 1983: «Demokratiet er mitt hjertebarn!» men det er etter den mal at de som leder er folkevalgt og folket tjenere og har en ydmyk holdning til sine stillinger og ikke pragmatiske eller dogmatiske. Gud sa også men det vil ikke si at jeg på noen måte er kristen – langt derifra jeg tror ikke på noen prekesjuke elementer men på Guds veiledning ved Den Hellige Ånd alene og ingen hierkiiske oppbygde systemer eller maktsyke mennesker og læresetninger og dogmer – men at Gud er rik nok for oss alle og Jesus skal være vår veileder alene og ikke noe menneske ellers.

 

Jesus alene er min Herre og Konge og Gud er min Far!

 

Det står ikke at Gud skal utøse sin Ånd over noe lederskap men «over alt kjød!» Og slik Bibelen forteller lovet Jesus at ville sende Talsmannen og den skulle ikke priviligeres over noe lederskap men over den enkelte det er heller ikke riktig som kirkene gjøre Den Hellige Ånd til noe teoretisk. Men etter krigen etter Hitler hadde vært ble det kristne sekter til med base i lederskap av personer med karisima ikke slik Guds ord forteller. Gud er rik nok for oss alle og gjør ikke forskjell på folk. Og denne Åndsutgytelse over alt kjød skjedde i 1906 i Azusa i USA. Og den skjedde over ordinære fattige mennesker i bønn. Og Aage Samuelsen hadde en dogmatisk forkynnelse som går igjen i hans sanger og som er svært massehysteriske. Og han overtalte meg til å døpe meg tross at jeg var døpt av en prest og jeg ble døpt som troende og Gud sa 8. juli 1983: «Dette skjer fordi han lot seg døpe!» Det avhenger selvsagt ikke på mengden av vann, slikt er rent flisenspikkeri, men er heller ei for at barn døpes for Jesus sier: «Uten at dere vender om og blir som små barn skal dere ikke komme inn i himmelriket!». Det står skrevet derimot: «Den som tror og blir døpt skal bli frelst!». Og det følger et løfte med dåpen: «Den Hellige Ånds gave!». Jfr. Ap.gj. Peters tale.

 

Jeg tror den alvorligste trussel mot demokratiet var da Donald Trump ble valgt som president – hans fremgangsmåte ligner mye på Adolf Hitlers – han skapte massesuggesjon ved sine dogmatiske valgmøter og holdt på å gå så langt at USA ble republikk med ham som enevoldshersker. Det vi nå ser er en mere normalisering etter dette og vi får håpe han ikke kommer tilbake noen gang.

 

«Vær ikke som fariseerne og de skriftlærde at dere går i synagogen for å vise dere frem for folk – fariseerne gjør sine gjerninger for å bli sett av folk og de vil gjerne sitt fremst i synagogen («kirken») for at folk skal hilse vennlig på dem og kalle den rabbi! Men kall ikke noen for rabbi her på jorden for dere har en rabbi og det er menneskesønnen og dere er alle søsken! Og kall ikke noen på Far her på jorden for dere har en Far: Gud. Og la ikke noen kalle dere veiledere (Führer) for dere har en veileder: menneskesønnen! Og den som setter seg selv høyt skal settes lavt og den som setter seg selv lavt skal settes høyt!» «Og jeg er ikke kommet for å oppheve loven – for ikke en tøddel av loven skal settes ut av kraft og ikke en tøddel av profetiene skal settes ut av kraft før alt er skjedd!» «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne, derfor skal dere gjøre alt de sier – men ikke gjøre slik de gjør! For de sier ett og gjør noe annet!»

 

‘Jesus sendte talsmannen til oss etter sin himmelfart – Han levnet oss ikke som foreldreløse barn – «men talsmannen skal ta ut av det som er mitt og gi til dere!» sa Jesus.

Men hvordan skal da det hele fungere: ikke slik som slike vekkelsespredikanter har det med å preke at de skal være veiledere – Jesus sier tvert imot: «Kall ikke noen for veileder for det er det kun menneskesønnen som er!» Og hvordan? Jo ved den Hellige Ånds ledelse.

Det er veldig talende for han hadde byttet ut den Hellige Ånds personlige ledelse med seg selv og slik det er med disse predikanter de er blinde veiledere for blinde – de er selv blinde for innholdet i Guds ord og Jesu ord og søker å erstatte den personlige ledelse av Den Hellige Ånd med at de selv er veiledere. Hva sa Jesus om den Hellige Ånd – jo den skal lede dere til hele sannheten og ikke noen skjematisk dogmatisk forkynnelse.

 

Den Hellige Ånd kom over alle som var samlet i Jerusalem for 2000 år siden på tempelplassen og Gud gjør ikke forskjell  på folk – og «den som setter seg selv høyt skal settes lavt og den som setter seg selv lavt skal settes høyt!»

«Vær ikke som Fariseerne og de skriftlærde de slår seg ned i enkers hus og holder lange bønner for å bli bønnhørt for syns skyld men jeg sier dere de har allerede fått sin lønn. Men når du ber skal du gå inn i ditt lønnkammer og lukke din dør og be til din far som er det skjulte og din Far som ser i det skjulte skal lønne deg!»

 

Kristendommen har aldri praktisert Jesu lære de har forkynt at de skal ha et annet lederskap enn Jesus som Han selv sa. Og som Paulus også sier: Hva med oss Apostler det er slik at Gud har satt oss aller nederst. Vi er de foraktede for Jesu skyld. Og at noen av dere sier Jeg holder med til Peter, jeg til Apollos og jeg til Paulus – er da Jesus blitt delt? Det er intet annet og skal intet annet være enn Den Hellige Ånds personlige ledelse og Gud er ikke død og ikke Jesus heller – de er levende realiteter ved Den Hellige Ånd og det skal oppleves på et personlig nivå og ikke med noen som mellommann.

 

Likens forholder det seg med frelsen den taes imot bare ved og tro i sitt hjerte at Jesus var den har utga seg for å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre.

Det er en enkel sak. Og dette er den personlige tro og bare den har verdi og dåpen kan skje ved å døpe vedkommende i vann og det står intet krav om mengden av vann dette i seg selv slåss de så fillene fyker om de kristne. Men personlig omvendelse eller tro er det avhengig av det er en god samvittighet bekjennelse som det står og dermed følger et løfte ifølge skriften: «da skal dere få Den Hellige Ånds gave!»

 

Jeg ble som nevt døpt som troende voksen av en sykehusprest på Rikshospitalet og fikk Den Hellige Ånds gave 8. juli 1983 – 23 år gammel. Så fikk jeg snakke med Gud og Jesus samtidig inne i meg og jeg spurte: «nå opplever jeg både deg Gud og Jesus og ingen kan da vite at dere finnes til det har jeg hørt?!» «Jo sa de!» «Javel så får jeg bare akseptere det – men nå da jeg opplever dette da må jo kristendommen være sann og får jeg da spørre deg om en ting Gud?» «Spør om hva du vil var svaret!» «Nå da jeg vet at dere er sanne da må jeg jo søke det som er rett for deg innen kristendommen – men det er så mange retninger – så hva skal jeg da søke for at det skal bli rett for deg Gud?» Svaret kom etter et lite opphold: «De i kristendommen er alle likevedige men søk du Aage Samuelsen!» jeg har nå først forstått at de er likeverdige i tullbukkeri inklusive Aage Samuelsen alle er på avveie alle vil la seg lede av sk. Kristne ledere og dette er i seg selv feil i følge Jesu ord. Og jeg skulle søke Aage Samuelsen for å tydliggjøre dette ekstra klart.

 

EN FUNKSJON HAR KRISTENDOMMEN HATT ALENE SAMMEN MED JØDEDOMMEN Å SPRE GUDS ORD UTOVER. MEN DA DET SKREVNE DET ER ALT SOM TRENGS – MEN GUD BOR IKKE I NOE LIVLØST MATERIALE HAN ER LEVENDE OG VIRKSOM OG SVARER DEM SOM PÅKALLER HAM. OG NETTOPP DET FORKYNNER GUDS ORD.

 

MEN GUDS ORD FORTELLER I ROMERBREVET TIL PAULUS I DET 10 ENDE KAPITTEL PAULUS SKRIVER: «JEG VIL FORTELLE DERE EN HEMMELIGHET; NOE AV ISRAEL ER BLITT FORHERDET TIL HEDNINGENES TID ER FORBI DA VIL HELE ISRAEL BLI FRELST!» OG DET STÅR OGSÅ I ROMERBREVET: «SÅ KOMMER DET IKKE AN PÅ DEN SOM ANSTRENGER SEG ELLER VIL, MEN BARE PÅ GUD SOM UTVELGER!» OG ABRAHAM BLE UTVALGT LIKSOM NOA I SIN TID HANS ÆTT SKULLE BLI SÅ TALLRIK SOM STJERNENE.

Det står i romerbrevet 11 at gud utvalgte jakob – det står «før de hverken hadde gjort godt eller ondt da de enda var i mors mave utvalgte jeg meg jakob mens esau hadde jeg uvilje mot!»

og det står også «siden før verdens grunnvoll ble lagt var dere utvalgt!»

gud har den hele oversikt – og vi kan ikke bebreide gud for det for hvem er du som tar til motmæle mot gud? herren spør ikke noen om råd! kun han har den fulle oversikt!

og i joshuahs bok står at josefs stamme var så tallrik så de skulle befolke et fjell land og er norge.

og mange ganger ble abrahams ætt spredt for alle vinder og i dag synes som det bare en ætt igjen: juda ætt som er i dagens israel, men i esekiel kan en lese i esekiel 37 at josefs og judas ætt skal forenes i endetiden det er også i den aremeiske oversettelse av bibelen nevNT at det skal komme en vinter helt til slutt som blir den endelige sluttstrek – jesus sier dette i den aremeiske bibel og jeg tror den kommer i 2021 til 2022 dA SETTER GUD SLUTTSTREK. OG HAN OMSKAPER ALT TIL Å BLI DET DET ENGang var da gud sa: la det bli land!

 

i daniels bok står ikke bare om ett rike men 4 det 3dje rike var nazityskland som det også står i joh. åpb det være lik en leopard det er dyret som er eu. det var det 3dje riket i daniels bok. det lille uhyre eller det 4. de riket er usa og det kommer å gå under i 2021.

norge kommer å bestå og som var det opprinnelige skapte land og intet annet – israelittene må flykte til norge i løpet av den kommende vinter som blir så hard at kun norge er rustet til den.

 

(C) True democracy Ltd